Årsmöte 2024

 Nedan finns handlingar inför årsmötet 2023, styrelsen kommer att finnas på plats fr.o.m. kl 15 då vi även bjuder på bl.a. korv med bröd 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SBS 2024

Medlemmar i SBS Svinninge Båtsällskap kallas härmed till

 

ÅRSMÖTE I SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP

Dag: 25 maj

Tid: Kl 16

Plats: Klubbstugan vid hamnen

 

 

Agenda för årsmötet

 

1.      Mötets öppnande.

2.       Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, beslut om sista dag för justering.

3.       Val av rösträknare

4.       Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

5.       Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.

6.       Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

7.       Fastställande av dagordning

8.       Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.

9.       Revisorernas berättelse

10.   Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.

11.   Ansvarsfrihet för styrelsen.

12.   Fastställande av avgifter för löpande verksamhetsår samt ersättning till styrelse och revisorer.

13.   Inkomna motioner med styrelsens yttrande över de samma samt av styrelsen till mötet hänskjutna frågor.

14.   Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.   Val av revisorer och en suppleant.

16.   Val av valnämnd.

17.   Avslutning.

 

Styrelsen i SBS

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för SBS Svinninge Båtsällskap för verksamhetsåret 2023.

 

Årsmötet 2023 hölls den 28 maj 2023

 

Styrelse

På årsmötet den 28 maj 2023 valdes följande styrelse:

Ordförande,  Jan Axdorph

Ledamöter,  Jan Edberg, Hans Johansson, Kauko Rutanen

och Gunnar Sennström

 

Verksamheten

Styrelsen har under 2023 uteslutande använts sig av SBU i all kontakt med medlemmarna. Ett korrekt register för aktiva medlemmar har upprättats. Medlemskap i SMBF och SBU beräknas på antal medlemmar per 31/12 året före verksamhetsåret med avräkning januari verksamhetsåret.                                                                        All korrespondens utgår idag från SBU registret och via SBU´s administrativa system

Medlemmar

Föreningen har till SMBF för 2024 betalat avgift för 101 medlemmar.

Möten.  

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2023/24

 

Förslag till styrelse 2024

 

Ordförande     Jan Axdorph

Ledamöter      Jan Edberg

                     Hans Johansson

                      Kauko Rutanen

                      Gunnar Sennström

 

Förslag till Revisor 2024

Anders Risberg

Intresserad att delta i styrelsearbetet eller annan verksamhet inom SBS?

Kontakta någon i styrelsen 

 

Styrelsen 2024-04-29

 

 

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP 2023
RESULTATRAPPORT      2023   2022
INTÄKTER          
MEDLEMSAVGIFTER     21 800   22 200
SVENSKA SJÖ          
VIMPLAR       700            300
Övriga intäkter     (Avg   medl.) -5 200       21 607
SUMMA INTÄKTER     17 300   44 107
             
KOSTNADER          
AVGIFTER SMBF     -12 392   -21 462
HEMSIDA       -954   -791
BANKKOSTNADER     -1 668   -1 262
ÅRSMÖTE     -803         - 852
Vimplar mm     0        -3 654
Post       0        -1 157
SUMMA KOSTNADER    

-15 817

  -29 178
             
ÅRETS RESULTAT     1 483   14 929
---------------------------------------------------------------------------
BALANSRAPPORT  2022-12-31   2023-12-31   2022-12-31
TILLGÅNGAR          
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
KUNDFORDRINGAR     9 600   17 400
UPPLUPNA INTÄKTER          
SUMMA OMS. TILLGÅNGAR   9 600   17 400
KASSA O BANK          
FÖRETAGSKONTO     42 671   52 174
SUMMA TILLGÅNGAR     63 181   69 574
             
SKULDER OCH EGET KAPITAL        
EGET KAPITAL     41 498   26 569
BERÄKNAT RESULTAT     1 483   14 929
SUMMA EGET KAPITAL     42 981    41 498
KORTFRISTIGA SKULDER        
LEVERANTÖRSSKUÖLDER             3 654
FÖRUTBETALDA INTÄKTER   20 200       22 400
ÖVRIGA SKULDER     0   2 022
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 63 181   69 574

   

                                                                                                     

BUDGET SBS SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  2024
           
           
INTÄKETER        
           
Medlemsavgifter   20 200    
101    x   200        
           
Förs. Vimplar mm   1 000    
           
Summa Intäkter   21 200    
           
           
Kostnader        
           
Avgift SMBF   -11 858    
Hemsida     -791    
Bankkostnader   -1 300    
Porto     -50    
Årsmöte     -1 000    
Aktivitet  2024       -4 000    
Summa Kostnader   -18 999    
           
Beräknat resultat   2 201    

 

Revisionsberättelse

Till årsmötet i SBS Svinninge Båtsällskap 812000-2830

 

Jag har granskat den ekonomiska rapporten och räkenskaperna samt styrelsens

förvaltning i SBS för år 2022

Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

 

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att jag planerar och genomför revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt utlåtande nedan.

 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker

 

-          Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

 

Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker

 

-          Att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

 

 

 

Åkersberga  2023-05- 07

 

 

Anders Risberg

 

Revisor

 

 

Ansök om medlemskap i Svinninge Båtsällskap

 Medlemskap i SBS Svinninge Båtsällskap använd nedanstående ansöknings blankett

 

 

 

                 
  SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP    SBS        
                 
                 
  ANSÖKAN MEDLEMSKAP I SVINNINGE BÅTSÄLLSKAP  
                 
                 
  Härmed  ansöker jag om medlemskap i Svinninge Båtsällskap SBS  
  org nr 812000-2830            
                 
                 
  Namn _________________________________________________  
                 
  Adress_________________________________________________  
                 
  _______________________________________________________  
                 
  Mail___________________________________________________  
                 
  Tel nr__________________________________________________  
                 
  Pers. nr________________________________________________  
                 
  Båt____________________________________________________  
                 
  Datum        Underskrift          
                 
                 
  ____________________________________________      
                 
  ____________________________________________      
  NAMNFÖRTYLIGANDE            
                 
  Kan mailas till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
  Kan skickas till: SBS c/o Rutanen Lotsvägen 25  184 92  ÅKERSBEGA  
  Kan lämnas till: någon i styrelsen för SBS (se hemsidan svinningebs.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

·        

 .


 

 

Nyckel till bommen

Nyckel kvitteras ut till en kostnad av 300 kr. Extranyckel kostar 500 kr. Vänd er till hamnkapten.

 


Instruktion till användning av Latrina-Pumpen.

 

Läs noga instruktionen på pumpen, Viktigt, så fort det börjar synas luftbubblor i siktglaset, stäng omedelbart av munstycket med den blåa spaken. Pumpen suger 60 liter i minuten så var beredd att stänga av snabbt.

 

Avsluta alltid med att suga några liter vatten ur den befintliga hinken bredvid (som du fyller på vatten i med länspumpen).

 

Har du fått in luft i pumpen så håll munstycket i hinken till pumpen börjar suga igen (kan ta någon minut).

 

Om den som använt pumpen före dig inte avslutat på rätt sätt kan du behöva börja med att suga vatten ur hinken några minuter, fortsätt till du har fått igång flödet.

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................

 

  

Protokoll från SBS styrelsemöte 22 november 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS


 

 

Protokoll från SBS styrelsemöte 24 augusti 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

...............................................................................................................................................................

Protokoll konstituerande styrelsemöte 15 juni 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

 

 

 

Gällande Årsstämman 26 maj kl 18.30 Skåvsjöholm

 

Protokoll från stämman: klicka här